Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Những Phiền Não Tiềm Tàng – Ngăn Chặn Phiền Não Ngủ Ngầm Nhờ Quán

Những Phiền Não Tiềm Tàng Trong câu trả lời của ngài cho Trưởng lão Cunda, Đức Phật nói rằng những

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Quán Như Thế Nào Để Diệt Được Tà Kiến

Quán Như Thế Nào Để Diệt Được Tà Kiến Cái biết do đọc sách, cái biết do nghe pháp, hay

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Phương Diện Tránh Né – Phương Diện Hướng Thượng

Phương Diện Tránh Né Phương diện khác để tiếp cận lối sống đoạn giảm là phương diện tránh né. Trong

ĐỌC BÀI VIẾT