Videos 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (mūlapariyāyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch -kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch -Kinh Trung Bộ Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (sabbaāsavasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbaāsavasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Kinh Thừa Tự Pháp (dhammadāyādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 3. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (bhayabheravasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 4. Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (Bhayabheravasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Kinh Không Uế Nhiễm (anaṅgaṇasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anaṅgaṇasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Kinh Ước Nguyện (ākaṅkheyyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 6. Kinh Ước Nguyện (Ākaṅkheyyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải (vatthasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Kinh Đoạn Giảm (sallekhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 8. Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Kinh Chánh Tri Kiến (sammādiṭṭhisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 9. Kinh Chánh Tri Kiến (Sammādiṭṭhisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Kinh Niệm Xứ (mahāsatipaṭṭhānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 10. Kinh Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống (cūḷasīhanādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống (Cūḷasīhanādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Đại Kinh Sư Tử Hống (mahāsīhanādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 12. Đại Kinh Sư Tử Hống (Mahāsīhanādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Đại Kinh Khổ Uẩn (mahādukkhakkandhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 13. Đại Kinh khổ Uẩn (Mahādukkhakkandhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trung Bộ Phần 1     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn (cūḷadukkhakkhandhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cūḷadukkhakkhandhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Kinh Tư Lượng (anumānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 15. Kinh Tư Lượng (Anumānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Tâm Hoang Vu (cetokhilasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

Videos 16. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhilasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT