Videos 1. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ – Phẩm 1 & 2 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 1. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ – Phẩm 1 & 2 | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ – Phẩm 3 & 4 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 2. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ – Phẩm 3 & 4 | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ – Phẩm 5 & 6 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 3. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ – Phẩm 5 & 6 | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ -phẩm 7 – 8 – 9 | Ngài Thích Minh Châu Dịch -tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 4. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1 Kệ -Phẩm 7 – 8 – 9 | Ngài Thích Minh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Trưởng Lão Tăng Kệ -chương 1 Kệ – Phẩm 10 Đến 12 | Ngài Thích Minh Châu Dịch -tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 5. Trưởng Lão Tăng Kệ -Chương 1 Kệ – Phẩm 10 Đến 12 | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2 Kệ – Phẩm 1 & 2 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 6. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2 Kệ – Phẩm 1 & 2 | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2 Kệ – Phẩm 3 & 4 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 7. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2 Kệ – Phẩm 3 & 4 | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2 Kệ – Phẩm 5 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 8. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2 Kệ – Phẩm 5 | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 3 – Phẩm Ba Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 9. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 3 – Phẩm Ba Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 4 – Phẩm Bốn Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 10. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 4 – Phẩm Bốn Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 5 – Phẩm Năm Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 11. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 5 – Phẩm Năm Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 6 – Phẩm Sáu Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 12. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 6 – Phẩm Sáu Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Trưởng Lão Tăng Kệ Chương 7 – Phẩm Bảy Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 13. Trưởng Lão Tăng Kệ Chương 7 – Phẩm Bảy Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 8 – 9 – 10 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 14. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 8 – 9 – 10 | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 11 Đến Chương 15 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 15. Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 11 Đến Chương 15 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16.trưởng Lão Tăng Kệ -chương 16 – Phầm Hai Mươi Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch -tiểu Bộ Kinh Phần 3

Videos 16.Trưởng Lão Tăng Kệ -Chương 16 – Phầm Hai Mươi Kệ | Ngài Thích Minh Châu Dịch -Tiểu Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT