Bài Kinh Thứ Nhất – Mūlapariyāyasuttaṃ – Kinh Phương Pháp Căn Bản – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ NHẤT: MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ (MN 1) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Thứ 2: Sabbāsavasuttaṃ – Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ 2: SABBĀSAVASUTTA (MN 2) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Thứ 3: Dhammadāyādasuttaṃ – Kinh Thừa Tự Pháp – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ 3 DHAMMADĀYĀDASUTTAṂ (MN3) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Số 4: Bhayabherasuttaṃ – Kinh Sợ Hãi & Kinh Cảm – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ 4 BHAYABHERASUTTAṂ (MN 4) 4. Bhayabheravasuttaṃ – Kinh sợ hãi và kinh cảm (Lớp Đọc Hiểu Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Số 5: Anaṅgaṇasuttaṃ – Kinh Vô Uế – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ 5 ANAṄGAṆASUTTAṂ (MN 5) Thứ Bảy, 03-04-2021 5. Anaṅgaṇasuttaṃ – Kinh Vô Uế/Nhiễm (Lớp Đọc Hiểu Kinh Trung

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Số 9: Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā (Kinh Chánh Kiến) – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

Bài Kinh Số 9: Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā Kinh Chánh Kiến   Buổi 65:       Buổi 66:   89.Evaṃme sutanti sammādiṭṭhisuttaṃ.

ĐỌC BÀI VIẾT