Phần V – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Phi Hữu Ái (vibhava Taṇhā)

Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Phi Hữu Ái: Tìm hiểu về vibhava Taṇhā và vai trò của nó trong cuộc sống

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 25: Lớp Paṭisambhidāmagga (Phân Tích Đạo) – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 25: Lớp Paṭisambhidāmagga (Phân Tích Đạo) – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 19/10/2022 Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 24: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 05/10/2022

Buổi 24: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 05/10/2022 Namo Tassa Bhagavato Arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 23: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 03/10/2022

Buổi 23: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 03/10/2022 Namo Tassa Bhagavato Arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 21: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 26/09/2022

Buổi 21: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 26/09/2022 Namo Tassa Bhagavato Arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 20: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 14/09/2022

Buổi 20: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 14/09/2022 Namo Tassa Bhagavato Arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 19: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 12/09/2022

Buổi 19: Lớp Phân Tích Đạo Paṭisambhidāmagga Pāḷi – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 12/09/2022 Namo Tassa Bhagavato Arahato

ĐỌC BÀI VIẾT