Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali – Câu 1: Cakkhupalattheravatthu – Sư Thiện Hảo

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 1: CAKKHUPALATTHERAVATTHU – SƯ THIỆN HẢO       DHAMMAPADA – PHÁP

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali – Câu 2: Matthakundalivatthu – Sư Thiện Hảo

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 2: MATTHAKUNDALIVATTHU – SƯ THIỆN HẢO     DHAMMAPADA – PHÁP CÚ

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali – Câu 2: Matthakundalivatthu (tiếp) – Sư Thiện Hảo

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 2: MATTHAKUNDALIVATTHU – SƯ THIỆN HẢO     DHAMMAPADA – PHÁP CÚ

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali, Câu 3-4: Tissattheravatthu – Sư Thiện Hảo

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 3&4: TISSATTHERAVATTHU – SƯ THIỆN HẢO       DHAMMAPADA – PHÁP

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali, Câu 5-6: Kalayakkhinivatthu – Kosambakavatthu

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 5-6: KALAYAKKHINIVATTHU AND KOSAMBAKAVATTHU – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY   DHAMMAPADA

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali, Câu 7-8: Mahakalattheravatthu

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 7-8: MAHAKALATTHERAVATTHU   DHAMMAPADA – PHÁP CÚ (Kệ ngôn & thích nghĩa

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali, Câu 11-12: Sāriputtattheravatthu

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 11 & 12: SĀRIPUTTATTHERAVATTHU     11. & 12. = SĀRIPUTTATTHERAVATTHU 11. “Asāre

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali – Câu 16-17: Dhammikaupàsakavatthu – Devadattavatthu

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 16-17: DHAMMIKAUPÀSAKAVATTHU – DEVADATTAVATTHU DHAMMAPADA – PHÁP CÚ (Kệ ngôn & thích

ĐỌC BÀI VIẾT

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali: Câu 18-19-20 (tiếp Theo)

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI: CÂU 18-19-20 (TIẾP THEO)   DHAMMAPADA – PHÁP CÚ (Kệ ngôn & thích nghĩa

ĐỌC BÀI VIẾT