Mingun Sayadaw | Đại Phật Sử – Cuốn 1a – Về Tác Giả Mingun Sayadaw

TÁC GIẢ MINGUN SAYADAW (NGÀI TAM TẠNG 1) Đại Trưởng Lão Mingun Sayadaw sanh ngày 11 tháng 11 năm 1911,

ĐỌC BÀI VIẾT