Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Lời Nói Đầu & Mục Lục

  PHÁP NHẪN-NẠI   (KHANTIDHAMMA)       TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP     (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA)     NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp-hạnh Nhẫn-nại Ba-la-mật Bậc Hạ (khantipāramī) & Bậc Trung (khanti Upapāramī) 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật  Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng đối với 3 hạng Đức-Bồ-tát: 

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp-hạnh Nhẫn-nại Ba-la-mật Bậc Thượng (khantiparamatthapāramī)

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng (Khantiparamatthapāramī)  Tích Khantivādījātaka  này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm vị đạo-sĩ Kuṇḍala, tạo

ĐỌC BÀI VIẾT

Nhẫn Nại – Phần 2: Biết Nhẫn Nại Là Thắng & Đoạn Kết

Phần 2: Biết nhẫn nại là thắng Trong bài kinh Asurindakasuṭṭa (Saṃyuṭṭanikāya, Sagāṭhavagga, kinh Asurindakasuṭṭa) được tóm lược như sau: Một

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 1 – Ba Ngày Trọng Đại Trong Phật-giáo Và Pháp Nhẫn-nại (khantidhama)

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.  

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 4 – Pháp-hạnh Nhẫn-nại Ba-la-mật Bậc Thượng (khantiparamatthapāramī) 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng (Khantiparamatthapāramī)  Tích Khantivādījātaka  này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm vị đạo-sĩ Kuṇḍala, tạo

ĐỌC BÀI VIẾT