Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 chương chia ra làm 10 quyển. Mỗi chương

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Mục Lục Và Chương Ix – Pháp-hành Thiền Pháp-hành Thiền-tuệ

MỤC LỤC KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC CHƯƠNG IX PHÁP-HÀNH THIỀN PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ * Định nghĩa

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 1 – Giới Thiệu Pháp Hành Thiền Tuệ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. PHÁP-HÀNH-THIỀN-TUỆ

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 2 – Đối-tượng Của Pháp-hành Thiền-tuệ

* Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ có 6 loại: 1- Rūpārammaṇa: Đối-tượng sắc đó là các hình

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 3 – Sự Thật Trong Đời + Tâm Phát Sinh Do Nhân Duyên

Sự-thật trong đời Trong đời sống con người có 2 sự-thật hiện hữu là: – Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp. – Sammutisacca:

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 4 – Trạng Thái Chung & Trạng Thái Riêng – -ba Trạng Thái Chung

Trạng-Thái-Chung (Sāmaññalakkhaṇa) Tất cả mọi danh-pháp (nāmadhamma) mọi sắc-pháp (rūpadhamma) là pháp-hữu-vi (saṅkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp đều có sự sinh,

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 5 – Sắc-pháp, Danh-pháp

Sắc-Pháp, Danh-Pháp Đối-tượng thiền-tuệ đó là sắc-pháp (rūpadhamma), danh-pháp (nāmadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp, không phải là chế-định-pháp (paññattidhamma). 1- Rūpadhamma:

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 6 – Trạng-thái-chung, Trạng-thái-riêng – Pháp Che Án 3 Trạng-thái-chung

Pháp che án 3 trạng-thái-chung Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi (saṅkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat-thadhamma) có những

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 7 – Ba Pháp Che Phủ 3 Trạng-thái-chung, Phương Pháp Đối Trị + Giảng Giải Về Tâm

* Ba pháp che phủ 3 trạng-thái-chung, phương pháp diệt 3 pháp che phủ Ba trạng-thái-chung của sắc-pháp, của danh-pháp

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 8 – Tứ Thánh-đế (ariyasacca)

Tứ Thánh-Đế (Ariyasacca) Tứ Thánh-đế (ariyasacca) đó là 4 sự-thật chân-lý của bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 1-

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 9 – Tam-tuệ-luân (tiparivaṭṭa)

Tam-tuệ-luân (Tiparivaṭṭa) Đức-Phật dạy rằng: “Yato ca kho me bhikkhave, imesu catūsu ariya-saccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ ahosi,

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 10 – Tứ Thánh-đế Trong Phật-giáo

Tứ Thánh-đế trong Phật-giáo Tứ Thánh-đế là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, là chánh-pháp cốt lõi

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 11 – Pháp-hành Tứ-niệm-xứ

Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ Trong kinh Mahāsatipaṭṭhānasutta: Kinh Đại-niệm-xứ, Đức-Phật thuyết giảng rằng: “Ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo …” – Này chư tỳ-khưu!

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 12 – Đối-tượng Tứ-niệm-xứ

Đối-tượng tứ-niệm-xứ – Thân niệm-xứ có 14 đối-tượng. – Thọ-niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. –

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 13 – Các Tích Truyện

Trích dẫn những tích như sau: * Tích Suvaṇṇakārattheravatthu đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta được tóm lược như sau: Người

ĐỌC BÀI VIẾT