Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Của Đức Phật Gotama

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo Ngày rằm tháng tư có 3 sự kiện trọng đại lịch sử trong Phật-giáo.

ĐỌC BÀI VIẾT

Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Tiền-kiếp Của Đức-phật Gotama

Tích Đức-vua Bồ-Tát Vessantara, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama Đến kiếp gần áp chót là Đức-vua Bồ-Tát Vessantara tiền-kiếp của Đức-Phật

ĐỌC BÀI VIẾT

Tam Bảo – Đức Phật Gotama – 24 Đức Phật Thọ Ký Theo Tuần Tự

ĐỨC PHẬT GOTAMA Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuy Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I: Đức-bồ-tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-minh & Trở Thành Đức-phật Gotama

Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh đầu đêm rằm tháng

ĐỌC BÀI VIẾT

Tam Bảo – Ác-nghiệp Cũ Của Đức-phật Gotama (p1)

Ác-Nghiệp Cũ Của Đức-Phật Gotama Đức-Phật thuyết giảng trong bộ Chú-giải Apadāna phần Buddhāpadāna(1) về những ác-nghiệp cũ của Đức-

ĐỌC BÀI VIẾT

Tam Bảo – Ác-nghiệp Cũ Của Đức-phật Gotama (p2)

*   Đức-Phật Bị Voi Nāḷāgiri Rượt Đuổi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức- Phật Gotama, là người nài voi, đang

ĐỌC BÀI VIẾT

Tam Bảo – Đức Phật Độc Giác (paccekabuddha) & Bậc Thánh Thanh Văn Giác (sāvakabuddha)

2- ĐỨC-PHẬT ĐỘC-GIÁC (Paccekabuddha) Đức-Phật Độc-Giác là Bậc đã tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy,

ĐỌC BÀI VIẾT