Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 17. Làm Thế Nào Để Dập Lửa Tham, Sân Và Si? | Khóa Thiền 31 Ngày (2012-2013) – Ngài U Pandita

Video 17. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẬP LỬA THAM, SÂN VÀ SI? | KHÓA THIỀN 31 NGÀY (2012-2013) – NGÀI

ĐỌC BÀI VIẾT

Hậu Quả Nếu Không Làm Chủ Được Tâm? Ngài Tam Tạng 10 Dạy Cách Luyện Tâm Để Dập Tắt 11 Lửa Phiền Não

Hậu Quả Nếu Không Làm Chủ Được Tâm? Ngài Tam Tạng 10 Dạy Cách Luyện Tâm Để Dập Tắt 11

ĐỌC BÀI VIẾT