Ánh Sáng Của Tuệ – Mục Lục & Giới Thiệu – Pa Auk Sayadaw

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, ĐẤNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC   Trí tuệ khôn

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 3 – Thiền Dựa Vào 32 Phần Của Thân

– CHƯƠNG 3 – THIỀN DỰA VÀO 32 PHẦN CỦA THÂN   Như đã đề cập trước rằng trong tu

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 4 – Chuyển Sang Thiền ‘biến Xứ’ (kasiṇa) Trắng

– CHƯƠNG 4 – CHUYỂN SANG THIỀN ‘BIẾN XỨ’ (KASIṆA) TRẮNG   Về việc chuyển từ thiền dựa vào xương

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 9 – Về ‘quán’ (vipassanā): Phổ Thông Tuệ (sammasana Ñāṇa)

– CHƯƠNG 9 – VỀ ‘QUÁN’ (VIPASSANĀ): PHỔ THÔNG TUỆ (SAMMASANA ÑĀṆA)[72]   Đối với những thiền sinh đã đạt

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 11 – Từ Tiến Thoái Tuệ Đến Đạo Tuệ

– CHƯƠNG 11 – TỪ TIẾN THOÁI TUỆ (UDAYABBAYA ÑĀṆA) ĐẾN ĐẠO TUỆ (MAGGA ÑĀṆA)   10 Tùy Phiền Não

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 12 – Đạt Đến Đạo Và Quả Tuệ (magga & Phala Ñāṇa Samāpatti)

– CHƯƠNG 12 – ĐẠT ĐẾN ĐẠO VÀ QUẢ TUỆ (MAGGA & PHALA ÑĀṆA SAMĀPATTI)   Trong giai đoạn này

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 13 – Từ Nhập Tức Xuất Tức Niệm (ānāpānasati) Đến Thiền Vô Sắc (arūpa Jhāna)

PHẦN II – CHƯƠNG 13 – TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI) ĐẾN THIỀN VÔ SẮC (ARŪPA JHĀNA)  

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 14 – Từ Nhập Tức Xuất Tức Niệm (ānāpānasati) Đến ‘quán/ Minh Sát’ (vipassanā)

– CHƯƠNG 14 – TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI) ĐẾN ‘QUÁN/ MINH SÁT’ (VIPASSANĀ)   (Theo những trích

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 15 – Tán Dương Nhập Tức Xuất Tức Niệm (ānāpānasati)

– CHƯƠNG 15 – TÁN DƯƠNG NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI)   Đức Phật đã dạy rằng: Ānāpānassati bhikkhave

ĐỌC BÀI VIẾT