4- Bát-giới Uposathasīla & Bài Kinh Uposathasīlasutta

4- Bát-giới Uposathasīla Phàm tất cả mọi người tại-gia đều phải giữ gìn ngũ-giới gọi là thường-giới (niccasīla) và giữ

ĐỌC BÀI VIẾT

Nghi Thức Lễ Thọ Phép Quy-y Tam-bảo Và Thọ-trì Bát-giới Uposathasīla

Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới Uposathasīla Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo,

ĐỌC BÀI VIẾT