Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Mục Lục

MỤC LỤC Phần 1 5- Pháp-Hạnh Tinh-Tấn Ba-La-Mật 5.1- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ * Tích Pañcāvudhajātaka – Đức-Bồ-tát Thái-tử

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 2

Phần 2 Tích Mahājanakajātaka Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahājanaka-jātaka được tóm lược như sau: Trong thời quá-khứ, Đức-vua

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 4

Phần 4 Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Mahājanaka Vào Rừng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahājanaka ngự thẳng vào rừng Himavanta thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 6

Phần 6 6.3- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Thượng (Khantiparamatthapāramī) Tích Khantivādījātaka (Khăn-tí-wà-đì-chà-tá-ká) Trong tích Khantivādījātaka này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 8

Phần 8 7.2- Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật Bậc Trung (Sacca Upapāramī) Tích Macchajātaka Trong tích Macchajātaka, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 9

Phần 9 7.3 – Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật Bậc Thượng (Saccaparamatthapāramī) Tích Mahāsutasomajātaka (Má-ha-xú-tá-xô-má) Trong tích Mahāsutasomajātaka Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 12

Phần 12 8- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 3 – Phần 14

Phần 14 8.2- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật Bậc Trung (Adhiṭṭhāna Upapāramī) Tích Kukkurajātaka (Kuc-ku-rá-cha-tá-ká) Trong tích Kukkurajātaka Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật

ĐỌC BÀI VIẾT