Videos 39 Bài Giảng | Thiền Sư U Paṇḍitā | Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Bộ Videos 39 Bài Giảng | Thiền Sư U Paṇḍitā | Khóa Thiền Mùa Xuân 2007   Link Bộ Sách

ĐỌC BÀI VIẾT

Video (3) Bố Thí Đúng Cách Như Thế Nào – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Video (3) Bố Thí Đúng Cách Như Thế Nào – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

ĐỌC BÀI VIẾT

Video (11) Sức Mạnh Của Thiền Tứ Niệm Xứ – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Video (11) Sức Mạnh Của Thiền Tứ Niệm Xứ – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

ĐỌC BÀI VIẾT

Video (13) Kỹ Thuật Hành Thiền Tứ Niệm Xứ – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Video (13) Kỹ Thuật Hành Thiền Tứ Niệm Xứ – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

ĐỌC BÀI VIẾT