Videos 5. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Bồ Đề | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 5. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Bồ Đề | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Muccalina | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 6. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Muccalina | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Nanda | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 7. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Nanda | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Meghiya | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 8. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Meghiya | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Trưởng Lão Sona | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 9. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Trưởng Lão Sona | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Sanh Ra Đã Mù | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 10. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Sanh Ra Đã Mù | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Nhỏ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 11. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Nhỏ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Pataligamiya | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 12. Kinh Phật Tự Thuyết – Phẩm Pataligamiya | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 1 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 13. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 1 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 2 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 14. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 2 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 3 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 15. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 3 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 3 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ Kinh Phần 1

Videos 16. Kinh Phật Tự Thuyết Như Vậy – Chương 3 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tiểu Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT