Videos 1. Phẩm Từ (mettāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 1. Phẩm Từ (Mettāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Lớn (mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 2. Phẩm Lớn (Mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Gia Chủ (gahapativagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 3. Phẩm Gia Chủ (Gahapativagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Bố Thí (dānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 4. Phẩm Bố Thí (Dānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Ngày Trai Giới (uposathavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 5. Phẩm Ngày Trai Giới (Uposathavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Gotamī (gotamīvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 6. Phẩm Gotamī (Gotamīvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Đất Rung Động (bhūmicālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 7. Phẩm Đất Rung Động (Bhūmicālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Song Đối (yamakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 8. Phẩm Song Đối (Yamakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Niệm (sativagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 9. Phẩm Niệm (Sativagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Tham Ái (rāgapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8

Videos 10. Tham Ái (Rāgapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8    

ĐỌC BÀI VIẾT