Videos 1. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học (sekhabalavagga)| Ngài Thích Minh Châu Dịch-tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 1. Phẩm Sức Mạnh hữu Học (Sekhabalavagga)| Ngài Thích Minh Châu Dịch-Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Sức Mạnh (balavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 2. Phẩm Sức Mạnh (Balavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Năm Phần (pañcaṅgikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 3. Phẩm Năm Phần (Pañcaṅgikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Sumana (sumanavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 4. Phẩm Sumana (Sumanavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Vua Muṇḍa (muṇḍarājāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 5. Phẩm Vua Muṇḍa (Muṇḍarājāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Triền Cái (nīvaraṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 6. Phẩm Triền cái (Nīvaraṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Tưởng (saññāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 7. Phẩm Tưởng (Saññāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Chiến Sĩ (yodhajīvavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 8. Phẩm Chiến Sĩ (Yodhajīvavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Trưởng Lão (theravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 9. Phẩm Trưởng Lão (Theravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Kakudha (kakudhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 10. Phẩm Kakudha (Kakudhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm An Ổn Trú (phāsuvihāravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 11. Phẩm An Ổn Trú (Phāsuvihāravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Andhakavinda (andhakavindavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 12. Phẩm Andhakavinda (Andhakavindavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Phẩm Bệnh (gilānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 13. Phẩm Bệnh (Gilānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phẩm Vua (rājavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 14. Phẩm Vua (Rājavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Phẩm Tikaṇḍakī (tikaṇḍakīvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 15. Phẩm Tikaṇḍakī (Tikaṇḍakīvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Phẩm Diệu Pháp (saddhammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5

Videos 16. Phẩm Diệu Pháp (Saddhammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5  

ĐỌC BÀI VIẾT