Videos 1. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 1. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Hướng Dẫn

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. 6 Điều Cần Từ Bỏ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 2. 6 Điều Cần Từ Bỏ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     6

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Quán Thân Phần Hơi Thở | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 3. Quán Thân Phần Hơi Thở | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Quán

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Quán Thân – Những Hoạt Động Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 4. Quán Thân – Những Hoạt Động Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Quán Thân – 32 Phần Ô Trượt | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 5. Quán Thân – 32 Phần Ô Trượt | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Quán Thọ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 6. Quán Thọ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Quán Thọ (Thiền Sư

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Quán Tâm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 7. Quán Tâm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015   Quán Tâm (Thiền sư U

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Quán 5 Triền Cái (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 8. Quán 5 Triền Cái (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015   Quán 5

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Quán 5 Triền Cái (2) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 9. Quán 5 Triền Cái (2) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Quán

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Quán Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 10. Quán Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Quán Pháp (Thiền Sư

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. 12 Căn | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 11. 12 Căn | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     12 Căn (Thiền Sư

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Thất Giác Chi | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 12. Thất Giác Chi | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Thất Giác Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Tứ Diệu Đế | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 13. Tứ Diệu Đế | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Tứ Diệu Đế

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Nguyên Nhân Của Khổ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 14. Nguyên Nhân Của Khổ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Nguyên Nhân

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Đôi Lời Nhắn Nhủ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 15. Đôi Lời Nhắn Nhủ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Đôi Lời

ĐỌC BÀI VIẾT