Vị Giải Thoát – Chương Iv: Về Những Nguy Hại Của Sự Định-tâm (samādhi)  

Về Những Nguy Hại Của Sự Định-Tâm (Samādhi)   Sự định-tâm (samādhi) có khả năng làm hại hay làm lợi

ĐỌC BÀI VIẾT