[KHAI GIẢNG] Lớp Pāḷi Nâng Cao 2 (Abhidhānappadīpikā-pāṭha & Abhidhānappadīpikā-ṭīkā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy

[KHAI GIẢNG] Lớp Pāḷi Nâng Cao 2 (Abhidhānappadīpikā-pāṭha & Abhidhānappadīpikā-ṭīkā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy    

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 40: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)

Buổi 40: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) – Trang web chính thức của Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) với buổi tụng Tipiṭaka Majjhimanikāya số 40. Tham gia ngay để tìm hiểu về bộ kinh quan trọng trong đạo Phật và nhận những lợi ích tâm linh.

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 39: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)

Buổi 39: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) – Trải nghiệm tụng Tipiṭaka Majjhimanikāya cùng Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) tại buổi 39. Khám phá những bài kinh quan trọng và học hỏi từ nguồn tri thức Phật giáo.

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 36: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)

Buổi 36: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) – Trang web chính thức của Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) với buổi tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya số 36. Tìm hiểu về bộ kinh quan trọng trong đạo Phật và nhận những lời dạy quý giá từ Sư Thiện Hảo.

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 33: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)

Buổi 33: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) – Trang web chính thức của Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) với buổi tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya số 33. Tham gia ngay để trải nghiệm những bài giảng độc đáo và sâu sắc về đạo Phật.

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 31: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)

Buổi 31: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) – Trải nghiệm tụng Tipiṭaka Majjhimanikāya cùng Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) tại buổi 31. Khám phá những bài kinh quan trọng và học hỏi từ người thầy đầy kinh nghiệm.

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 29: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)

Buổi 29: Tụng Tipiṭaka – Majjhimanikāya | Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) – Trải nghiệm tụng Tipiṭaka Majjhimanikāya cùng Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) tại buổi 29. Hãy tham gia để khám phá những bài kinh quan trọng và tìm hiểu về tư duy Phật giáo.

ĐỌC BÀI VIẾT