Buổi 2: Ý Nghĩa Bài Kinh Dīghanakha & Rằm Tháng Giêng – Sư Hộ Giới Giảng 03/02/2023

(MAJJHIMANIKĀYA, MAJJHIMAPAṆṆĀSA, PARIBBĀJAKAVAGGA) 4. DĪGHANAKHASUTTAṂ 201. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate sūkarakhatāyaṃ. Atha kho

ĐỌC BÀI VIẾT

[KHAI GIẢNG] Lớp Vinaya 2 (Dvemātikā-pāḷi & Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy

[KHAI GIẢNG] Lớp Vinaya 2 (Dvemātikā-pāḷi & Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy     LỚP VINAYA

ĐỌC BÀI VIẾT

[KHAI GIẢNG] Lớp Pāḷi Nâng Cao 2 (Abhidhānappadīpikā-pāṭha & Abhidhānappadīpikā-ṭīkā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy

[KHAI GIẢNG] Lớp Pāḷi Nâng Cao 2 (Abhidhānappadīpikā-pāṭha & Abhidhānappadīpikā-ṭīkā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy    

ĐỌC BÀI VIẾT