Phần 3 – Thọ Trì Niệm Hơi Thở(ānāpānassati) – Phương Pháp Đếm

Undertaking Mindfulness of Breathing (Ānāpānassati) Thọ Trì Niệm Hơi Thở(Ānāpānassati) Ānāpānassati is one of the most effective meditation subjects for

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 3 – Thọ Trì Niệm Hơi Thở(ānāpānassati) – Nhận Biết Chiều Dài Hơi Thở Cũng Như Toàn Thân Hơi Thở

Awareness of the Length of Breath as well as the whole Breath Nhận Biết Chiều Dài Hơi Thở Cũng Như

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 3 – Thọ Trì Niệm Hơi Thở(ānāpānassati) – Sự Xuất Hiện Tướng Của Định

The Appearence of the Sign of Concentration Sự Xuất Hiện Tướng Của Định In mindfulness of breathing, all the three

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 3 – Thọ Trì Niệm Hơi Thở(ānāpānassati) – Tu Tập An Chỉ (appanā)

The Development of Absorption (appanā) Tu Tập An Chỉ (appanā) From the time the counter sign appears, the hindrances (nīvaraṇas)

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Tu Tập Thiền Tâm Từ (mettā-bhāvanā)

Four Guardian Meditations (Caturārakkha-kammaṭṭhānas)49 Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturārakkha-kammaṭṭhāna) The four guardian meditation subjects are: Bốn đề mục thiền bảo

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Niệm Ân Đức Phật(buddhānussati)

Recollection of the Enlightend One (Buddhānussati)61 Niệm Ân Đức Phật(Buddhānussati) For a meditator who has already attained the fourth jhāna

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Quán Bất Tịnh (asubha Bhāvanā)

Recollection of Foulness (Asubha Bhāvanā) Quán Bất Tịnh (Asubha Bhāvanā) The recollection of foulness is also a very benefical meditation

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Niệm Sự Chết (maraṇānussati)

Mindfulness of Death (Maraṇānussati) Niệm Sự Chết (Maraṇānussati) According to the instructions given in Visuddhi Magga69 and Mahāsatipaṭṭhāna Sutta a

ĐỌC BÀI VIẾT