Videos 1. Phẩm Đáng Được Cung Kính (āhuneyyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 1. Phẩm Đáng Được Cung Kính (Āhuneyyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI BỘ KINH

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Cần Phải Nhớ (sāraṇīyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 2. Phẩm Cần Phải Nhớ (Sāraṇīyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Trên Tất Cả (anuttariyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 3. Phẩm Trên Tất Cả (Anuttariyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Chư Thiên (devatāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 4. Phẩm Chư Thiên (Devatāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Dhammika (dhammikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 5. Phẩm Dhammika (Dhammikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Đại Phẩm (mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 6. Đại Phẩm (Mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Chư Thiên (devatāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 7. Phẩm Chư Thiên (Devatāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm A-la-hán (arahattavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 8. Phẩm A-la-hán (Arahattavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Mát Lạnh (sītibhāvavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 9. Phẩm Mát Lạnh (Sītibhāvavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Lợi Ích (ānisaṃsavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 10. Phẩm Lợi Ích (Ānisaṃsavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm Ba Pháp (tikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6

Videos 11. Phẩm Ba Pháp (Tikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm (sāmaññavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp TRong Phẩm (Sāmaññavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI

ĐỌC BÀI VIẾT