Nội Dung Lớp Phận Sự Hàng Ngày Của Người Con Phật – Sư Hộ Giới Giảng Dạy

LỚP PHẬN SỰ HÀNG NGÀY CỦA NGƯỜI CON PHẬT: SÁM HỐI, QUY Y TAM BẢO, THỌ TRÌ GIỚI, NIỆM ÂN

ĐỌC BÀI VIẾT