Videos 2. Chương Hành Sự – Hành Sự Khiển Trách | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần 1

Videos 2. Chương Hành Sự – Hành Sự Khiển Trách | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần 1

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chương Hành Sự – Hành Sự Xua Đuổi (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần 1

Videos 4. Chương Hành Sự – Hành Sự Xua Đuổi (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Chương Hành Sự – Hành Sự Xua Đuổi (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần 1

Videos 5. Chương Hành Sự – Hành Sự Xua Đuổi (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Chương Hành Sự – Hành Sự Hòa Giải (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần 1

Videos 6. Chương Hành Sự – Hành Sự Hòa Giải (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Chương Hành Sự – Hành Sự Hòa Giải (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần 1

Videos 7. Chương Hành Sự – Hành Sự Hòa Giải (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tiểu Phẩm Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Chương Hành Sự – Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Nhìn Nhận Tội | Tỳ Khưu Indacanda Dịch

Videos 8. Chương Hành Sự – Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Nhìn Nhận Tội | Tỳ Khưu Indacanda

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Chương Hành Sự – Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Sửa Chữa (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch

Videos 9. Chương Hành Sự – Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Sửa Chữa (1) | Tỳ Khưu Indacanda

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Chương Hành Sự – Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Sửa Chữa (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch

Videos 10. Chương Hành Sự – Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Sửa Chữa (2) | Tỳ Khưu Indacanda

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Từ Bỏ Tà, Kiến, Ác (1) |tỳ Khưu Indacanda Dịch -tiểu Phẩm Tập 1

Videos 11. Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Từ Bỏ Tà, Kiến, Ác (1) |Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Từ Bỏ Tà, Kiến, Ác (2) |tỳ Khưu Indacanda Dịch -tiểu Phẩm Tập 1

Videos 12. Hành Sự Án Treo Trong Việc Không Từ Bỏ Tà, Kiến, Ác (2) |Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Chương Parivasa – Phận Sự Của Vị Hành Parisa | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tiểu Phẩm Tập 1

Videos 13. Chương Parivasa – Phận Sự Của Vị Hành Parisa | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tiểu Phẩm Tập 1

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Thực Hành Trở Lại Từ Đầu | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tiểu Phẩm Tập 1

Videos 14. Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Thực Hành Trở Lại Từ Đầu | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương Parivasa -phận Sự Vị Xứng Đáng Hành Manatta (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tiểu Phẩm Tập 1

Videos 15. Chương Parivasa -Phận Sự Vị Xứng Đáng Hành Manatta (1) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tiểu Phẩm Tập

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Chương Parivasa -phận Sự Vị Xứng Đáng Hành Manatta (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tiểu Phẩm Tập 1

Videos 16. Chương Parivasa -Phận Sự Vị Xứng Đáng Hành Manatta (2) | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tiểu Phẩm Tập

ĐỌC BÀI VIẾT