TẠNG KINH: TRƯỜNG BỘ KINH DIGHA NIKAYA

LOGO dhcakka

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Trường Bộ Kinh – Dīgha Nikāya

HT. Thích Minh Châu dịch Việt

 

Tập I (Kinh số 1-16)

(01) Kinh Phạm võng (Brahmajālasuttaṃ)
(02) Kinh Sa-môn quả (Sāmaññaphalasuttaṃ)
(03) Kinh A-ma-trú (Ambaṭṭhasuttaṃ)
(04) Kinh Chủng Ðức (Soṇadaṇḍasuttaṃ)
(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kūṭadantasuttaṃ)
(06) Kinh Ma-ha-li (Mahālisuttaṃ)
(07) Kinh Cha-li-da (Jāliyasuttaṃ)
(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-sīhanādasuttaṃ) – Kinh Ðại Sư tử hống (Mahāsīhanādasuttaṃ)
(09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Poṭṭhapādasuttaṃ)
(10) Kinh Tu-ba (Subhasuttaṃ)
(11) Kinh Kiên cố (Kevaṭṭasuttaṃ)
(12) Kinh Lô-hi-gia (Lohiccasuttaṃ)
(13) Kinh Tam minh (Tevijjasuttaṃ)
(14) Đại kinh về Bổn tộc (Mahāpadānasuttaṃ)
(15) Đại kinh về Duyên (Mahānidānasuttaṃ)
(16) Đại kinh Bát-niết-bàn (Mahāparinibbānasuttaṃ)

Tập II (Kinh số 17-34)

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahāsudassanasuttaṃ)
(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabhasuttaṃ)
(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahāgovindasuttaṃ)
(20) Kinh Ðại hội (Mahāsamayasuttaṃ)
(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakkapañhasuttaṃ)
(22) Đại kinh Niệm xứ (Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ)
(23) Kinh Tệ-túc (Pāyāsisuttaṃ)
(24) Kinh Ba-lê (Pāthikasuttaṃ)
(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarikasuttaṃ)
(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavattisuttaṃ)

(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Aggaññasuttaṃ)
(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasādanīyasuttaṃ)
(29) Kinh Thanh tịnh (Pāsādikasuttaṃ)
(30) Kinh Tướng (Lakkhaṇasuttaṃ)
(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Siṅgālasuttaṃ)
(32) Kinh A-sá-nang-chi (Āṭānāṭiyasuttaṃ)
(33) Kinh Phúng tụng (Saṅgītisuttaṃ)
(34) Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttaṃ)