Mingun Sayadaw | Đại Phật Sử – Cuốn 1a – Về Tác Giả Mingun Sayadaw

TÁC GIẢ MINGUN SAYADAW (NGÀI TAM TẠNG 1) Đại Trưởng Lão Mingun Sayadaw sanh ngày 11 tháng 11 năm 1911,

ĐỌC BÀI VIẾT

Vāyāmindābhivaṁsa | Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Vi Bhaddhanta Vāyāmindābhivaṁsa Mahāthera

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VI – SAYADAW BHADDHANTA VĀYĀMINDĀBHIVAṀSA MAHĀTHERA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA BẬC THÔNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Sīlakhandhābhivaṁsa Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Vii Bhaddanta Sīlakhandhābhivaṁsa

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA BẬC THÔNG THUỘC VÀ

ĐỌC BÀI VIẾT

Vaṁsapālālaṅkāra Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Viii Bhaddanta Vaṁsapālālaṅkāra

TIỂU SỬ TÓM TẮT NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VIII BHADDANTA VAṀSAPĀLĀLAṄKĀRA – TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA (Bậc thông Thuộc

ĐỌC BÀI VIẾT

Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 Bhaddanta Sundara

TÓM TẮT TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG BHADDANTA SUNDARA (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA) (Bậc thông Thuộc Tam Tạng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Abhijātābhivaṁsa Sayadaw | Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 12 Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa

NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA) (Bậc thông Thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu Suốt Tam Tạng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Vāseṭṭhālaṅkāra Sayadaw | Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Vāseṭṭhālaṅkāra – Thông Thuộc Tam Tạng

Tiểu Sử Tóm Tắt của Ngài Vāseṭṭhālaṅkāra, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng (2014) – TIPIṬAKADHARA SAYADAW Ngài Đại Trưởng Lão

ĐỌC BÀI VIẾT

Paññāsirīlaṅkāra Sayadaw | Ngài Bhaddanta Paññāsirīlaṅkāra – Bậc Thông Thuộc Tam Tạng

Tiểu Sử Tóm Tắt của Ngài Bhaddanta Paññāsirīlaṅkāra, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng (2012) – TIPIṬAKADHARA SAYADAW Ngài Đại Trưởng Lão

ĐỌC BÀI VIẾT

Vicittālaṅkāra Sayadaw | Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Vicittālaṅkāra – Thông Thuộc Tam Tạng

Tiểu Sử Tóm Tắt của Ngài Vicittālaṅkāra, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng (2012) – TIPIṬAKADHARA SAYADAW Ngài Đại Trưởng Lão Thông

ĐỌC BÀI VIẾT

Mingun Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng I Mingun Sayadaw U Vicittasarabhivamsa

  Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Thứ Nhất Mingun Sayadaw U Vicittasārābhivaṃsa Mahāthera (1911-1995) Tipiṭakadhara, DhammaBhaṇḍāgārika, Mahatipitakakovida, Agga Mahāpaṇḍita,

ĐỌC BÀI VIẾT