Videos 1. Phẩm Chánh Giác (sambodhivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 1. Phẩm Chánh Giác (Sambodhivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử (sīhanādavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 2. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử (Sīhanādavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI BỘ KINH

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình (sattāvāsavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 3. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình (Sattāvāsavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Đại Phẩm (mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 4. Đại Phẩm (Mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Pañcāla (sāmaññavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 5. Phẩm Pañcāla (Sāmaññavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm An Ổn (khemavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 6. Phẩm An Ổn (Khemavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Niệm Xứ (satipaṭṭhānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 7. Phẩm Niệm Xứ (Satipaṭṭhānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Chánh Cần (sammappadhānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 8. Phẩm Chánh Cần (Sammappadhānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Bốn Như Ý Túc (iddhipādavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 9. Phẩm Bốn Như Ý Túc (Iddhipādavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Tham (rāgapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9

Videos 10. Phẩm Tham (Rāgapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9    

ĐỌC BÀI VIẾT