Ledi Sayadaw | Tiểu Sử Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ledi Sayadaw

Mahāthera Ledi Sayadaw (1846-1923), Miến Điện. Aggamahāpandita, D.Litt. Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ledi Sayadaw, bậc Đại Hiền trí (Aggamahāpandita)

ĐỌC BÀI VIẾT

Ajahn Chah | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Ajahn Chah (1918 – 1992)

Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Ajahn Chah Bài viết trích trong cuốn “Những Thiền Sư Đương Đại” tác giả: Jack

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) Lời Nói Đầu Nhân dịp đêm rằm

ĐỌC BÀI VIẾT

U Ba Khin | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin (1899 – 1971)

TIỂU SỬ NGÀI THIỀN SƯ SAYAGYI U BA KHIN (1899 – 1971) “Dhamma đoạn diệt khổ đau và mang lại

ĐỌC BÀI VIẾT