Videos 1. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Vô Thường | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 1. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Vô Thường | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Song Đối | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 2. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Song Đối | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Tất Cả | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 3. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Tất Cả | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Sanh Pháp | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 4. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Sanh Pháp | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Tất Cả Vô Thường | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 5. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Nhất – Phẩm Tất Cả Vô Thường | Ngài Thích

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Vô Minh | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 6. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Vô Minh | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Migajala | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 7. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Migajala | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Bệnh | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 8. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Bệnh | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Channa | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 9. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Channa | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Từ Bỏ | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 10. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Hai – Phẩm Từ Bỏ | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm An Ổn Khỏi Các Khổ Ách | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 11. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm An Ổn Khỏi Các Khổ Ách |

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Thế Giới Dục Công Đức | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 12. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Thế Giới Dục Công Đức | Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Gia Chủ | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 13. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Gia Chủ | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Devadaha | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 14. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Devadaha | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Mới & Cũ | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 15. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Ba – Phẩm Mới & Cũ | Ngài Thích Minh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Tư – Phẩm Duyệt Hỷ Tiểu Tận | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 16. Tương Ưng Sáu Xứ – 50 Kinh Thứ Tư – Phẩm Duyệt Hỷ Tiểu Tận | Ngài Thích

ĐỌC BÀI VIẾT