Phần Giải Thích – Phước Thiện Bố Thí (dānakusala)

Phần Giải Thích 1- PHƯỚC-THIỆN BỐ-THÍ (Dānakusala) Dānakusala: Phước-thiện bố-thí: Định-nghĩa Dāna: Dīyati etenāti dānaṃ: Thí-chủ bố-thí với tác-ý tâm-sở

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Cúng Dường Tấm Choàng – Tích Bà-la-môn Cūḷekasāṭaka

Phước-thiện bố-thí cúng dường tấm choàng Tích Bà-la-môn Cūḷekasāṭaka Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Thuốc Trị Bệnh – Tích Ngài Trưởng-lão Bākula

Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh Tích Ngài Trưởng-lão Bākula Ngài Trưởng-lão có tên Bākula bởi Ngài trưởng thành trong 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Tác-ý Trong Phước-thiện Bố-thí (cetanādāna) – 1. Năng Lực Của Pubbacetanā

Tác-ý trong phước-thiện bố-thí (cetanādāna) Phước-thiện bố-thí có được phước-thiện vô lượng, có được quả báu vô lượng do cetanā

ĐỌC BÀI VIẾT

Tác-ý Trong Phước-thiện Bố-thí (cetanādāna) – 2. Năng Lực Của Muñcacetanā

Mỗi thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện bố-thí ấy có vai trò quan trọng thành tựu mỗi

ĐỌC BÀI VIẾT

Tác-ý Trong Phước-thiện Bố-thí (cetanādāna) – 3. Năng Lực Của Aparacetanā

3- Năng lực của aparacetanā Trong 2 thời-kỳ tác-ý: thời-kỳ pubbacetanā: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo

ĐỌC BÀI VIẾT

Người Thiện-trí Tạo Phước-thiện Bố-thí Có 5 Pháp

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp 1- Saddhadāna: Bố-thí với đức-tin trong sạch Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Đến Bậc Thánh-nhân Có Quả Báu Nhiều

Phước-thiện bố-thí đến bậc Thánh-nhân có quả báu nhiều Tiền-kiếp của vị thiên-nam Indaka đã tạo phước-thiện bố-thí cúng dường

ĐỌC BÀI VIẾT

Đức-vua-trời Sakka Tạo Phước-thiện Bố-thí

Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí Đức-vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam-thiên mà tiền-kiếp của Đức-vua-trời đã từng làm những

ĐỌC BÀI VIẾT

Đức-phật Thọ Thực Món Sūkuramaddava (1 Trong 2 Lần Cúng Dường Vật Thực Đặc Biệt)

Từ kinh-thành Vesālī đến khu rừng Kusinārā  Một buổi sáng, Đức-Phật ngự đi vào kinh-thành Vesālī để khất thực, sau

ĐỌC BÀI VIẾT