Videos 1. Phẩm Cây Lau – Phẩm Vườn Hoan Hỷ | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 1. Phẩm Cây Lau – Phẩm Vườn Hoan Hỷ | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Kiến – Phẩm Quần Tiên | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 2. Phẩm Kiến – Phẩm Quần Tiên | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Cháy -phẩm Giả -phẩm Thắng -phẩm Đoạn | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 3. Phẩm Cháy -Phẩm Giả -Phẩm Thắng -Phẩm Đoạn | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chương 2 – Phẩm Thứ Nhất – Phẩm Cấp Cô Độc | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 4. Chương 2 – Phẩm Thứ Nhất – Phẩm Cấp Cô Độc | HT. Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Chương 2 – Phẩm Các Ngoại Đạo | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 5. Chương 2 – Phẩm Các Ngoại Đạo | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Chương 3 – Tương Ưng Kosala – Phẩm Thứ Nhất | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 6. Chương 3 – Tương Ưng Kosala – Phẩm Thứ Nhất | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Chương 3 – Tương Ưng Kosala – Phẩm Thứ Hai | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 7. Chương 3 – Tương Ưng Kosala – Phẩm Thứ Hai | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Chương 3 – Tương Ưng Kosala – Phẩm Thứ Ba | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 8. Chương 3 – Tương Ưng Kosala – Phẩm Thứ Ba | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9.chương 4 -tương Ưng Ác Ma -phẩm Thứ Nhất -thứ Hai | Thích Minh Châu Dịch -tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 9.Chương 4 -Tương Ưng Ác Ma -Phẩm Thứ Nhất -Thứ Hai | Thích Minh Châu Dịch -Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Chương 4 – Tương Ưng Ác Ma – Phẩm Thứ Ba | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 10. Chương 4 – Tương Ưng Ác Ma – Phẩm Thứ Ba | HT. Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Chương 5 – Tương Ưng Tỳ Kheo Ni | Ht. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 11. Chương 5 – Tương Ưng Tỳ Kheo Ni | HT. Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Chương 6 – Tương Ưng Phạm Thiên -phẩm Thứ Nhất | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 12. Chương 6 – Tương Ưng Phạm Thiên -Phẩm Thứ Nhất | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Chương 6 – Tương Ưng Phạm Thiên – Phẩm Thứ Hai | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 13. Chương 6 – Tương Ưng Phạm Thiên – Phẩm Thứ Hai | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Chương 7 -tương Ưng Bà La Môn -phẩm A La Hán| Ht. Thích Minh Châu Dịch -tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 14. Chương 7 -Tương Ưng Bà La Môn -Phẩm A La Hán| HT. Thích Minh Châu Dịch -Tương Ưng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương 7 – Tương Ưng Bà La Môn – Phẩm Cư Sĩ | Ht. Thích Minh Châu Dịch -tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 15. Chương 7 – Tương Ưng Bà La Môn – Phẩm Cư Sĩ | HT. Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Chương 8 -tương Ưng -phẩm Trưởng Lão Vangisa| Ht. Thích Minh Châu Dịch -tương Ưng Bộ Kinh Phần 1

Videos 16. Chương 8 -Tương Ưng -Phẩm Trưởng Lão Vangisa| HT. Thích Minh Châu Dịch -Tương Ưng Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT