Videos [phước Thiện] 03. Phước Thiện Bố Thí -tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 03. Phước Thiện Bố Thí -Tỳ Khưu Hộ Pháp   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wV9L2xXPd6M& Link toàn

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [phước Thiện] 04. Phước Thiện Bố Thí Thuốc Trị Bệnh – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 04. Phước Thiện Bố Thí Thuốc Trị Bệnh – Tỳ Khưu Hộ Pháp   Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [phước Thiện] 05. Tác Ý Tâm Sở Trước Khi Tạo Phước Thiện Cho Quả Hiện Tại – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 05. Tác Ý Tâm Sở Trước Khi Tạo Phước Thiện Cho Quả Hiện Tại – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [phước Thiện] 08. Tích Kusajatka C – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 08. Tích Kusajatka C – Tỳ Khưu Hộ Pháp Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G5CRxIaOD-Y& Link toàn bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [phước Thiện] 09. Tác Ý Tâm Sở Trong & Sau Khi Tạo Phước Thiện Cho Quả Hiện Tại – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 09. Tác Ý Tâm Sở Trong & Sau Khi Tạo Phước Thiện Cho Quả Hiện Tại –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [phước Thiện] 12. Phước Thiện Giữ Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHƯỚC THIỆN] 12. Phước Thiện Giữ Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZZzVkCwRt4o& Link

ĐỌC BÀI VIẾT