Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 9 – Về ‘quán’ (vipassanā): Phổ Thông Tuệ (sammasana Ñāṇa)

– CHƯƠNG 9 – VỀ ‘QUÁN’ (VIPASSANĀ): PHỔ THÔNG TUỆ (SAMMASANA ÑĀṆA)[72]   Đối với những thiền sinh đã đạt

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 11 – Từ Tiến Thoái Tuệ Đến Đạo Tuệ

– CHƯƠNG 11 – TỪ TIẾN THOÁI TUỆ (UDAYABBAYA ÑĀṆA) ĐẾN ĐẠO TUỆ (MAGGA ÑĀṆA)   10 Tùy Phiền Não

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 12 – Đạt Đến Đạo Và Quả Tuệ (magga & Phala Ñāṇa Samāpatti)

– CHƯƠNG 12 – ĐẠT ĐẾN ĐẠO VÀ QUẢ TUỆ (MAGGA & PHALA ÑĀṆA SAMĀPATTI)   Trong giai đoạn này

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 13 – Từ Nhập Tức Xuất Tức Niệm (ānāpānasati) Đến Thiền Vô Sắc (arūpa Jhāna)

PHẦN II – CHƯƠNG 13 – TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI) ĐẾN THIỀN VÔ SẮC (ARŪPA JHĀNA)  

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 15 – Tán Dương Nhập Tức Xuất Tức Niệm (ānāpānasati)

– CHƯƠNG 15 – TÁN DƯƠNG NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI)   Đức Phật đã dạy rằng: Ānāpānassati bhikkhave

ĐỌC BÀI VIẾT