Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 2. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. 4 Pháp Bảo Vệ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 3. 4 Pháp Bảo Vệ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chánh Niệm Trong Đời Sống Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 4. Chánh Niệm Trong Đời Sống Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Ái Dục, Sân Hận & Bạo Hành | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 5. Ái Dục, Sân Hận & Bạo Hành | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Quan Sát Cơn Đau | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 6. Quan Sát Cơn Đau | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. 4 Yếu Tố: Đất, Nước, Gió, Lửa | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 7. 4 Yếu Tố: Đất, Nước, Gió, Lửa | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Subhadda – Vị Đệ Tử Cuối Cùng Của Đức Phật | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 8. Subhadda – Vị Đệ Tử Cuối Cùng Của Đức Phật | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Tứ Diệu Đế | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 9. Tứ Diệu Đế | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 10. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 11. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Sống Tri Túc | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 12. Sống Tri Túc | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Các Đề Mục Thiền Định & Bản Tính Con Người | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 13. Các Đề Mục Thiền Định & Bản Tính Con Người | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Sự Hiểu Biết Rõ Ràng | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 14. Sự Hiểu Biết Rõ Ràng | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Thực Hành Vi Diệu Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 15. Thực Hành Vi Diệu Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Quán Tâm & Chuyên Tâm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 16. Quán Tâm & Chuyên Tâm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT