Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba La Mật – Tích Đại Đức Punna

TÍCH ĐẠI ĐỨC PUṆṆA Trong kinh Puṇṇovādasuṭṭa (Majjhimanikāya, Uparipannāsa, kinh Puṇṇovādasuṭṭa) được tóm lược như sau: Đại Đức Puṇṇa nguyên

ĐỌC BÀI VIẾT