Videos 1. Chương 8 – Tám Pháp – Phẩm Song Đôi | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 1. Chương 8 – Tám Pháp – Phẩm Song Đôi | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Chương 8 – Tám Pháp – Phẩm Song Đôi (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 2. Chương 8 – Tám Pháp – Phẩm Song Đôi (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Chương 8 -tám Pháp -phẩm Niệm & Phẩm Tham Ái | Ngài Thích Minh Châu Dịch -tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 3. Chương 8 -Tám Pháp -Phẩm Niệm & Phẩm Tham Ái | Ngài Thích Minh Châu Dịch -Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chánh Giác | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 4. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chánh Giác | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chánh Giác (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 5. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chánh Giác (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Chương 9 -chín Pháp -phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử |ngài Thích Minh Châu Dịch-tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 6. Chương 9 -Chín Pháp -Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử |Ngài Thích Minh Châu Dịch-Tăng Chi Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 7. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử (2) | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 8. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 9. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình (2) | Ngài Thích Minh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Chương 9 – Chín Pháp – Đại Phẩm | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 10. Chương 9 – Chín Pháp – Đại Phẩm | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Chương 9 – Chín Pháp – Đại Phẩm (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 11. Chương 9 – Chín Pháp – Đại Phẩm (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Chương 9 – Chín Pháp – Đại Phẩm (3) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 12. Chương 9 – Chín Pháp – Đại Phẩm (3) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Số 5 Đến 10 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 13. Chương 9 – Chín Pháp – Phẩm Số 5 Đến 10 | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Chương 10 – Mười Pháp – Phẩm Lợi Ích | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 14. Chương 10 – Mười Pháp – Phẩm Lợi Ích | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương 10 – Mười Pháp – Phẩm Hộ Trì | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 15. Chương 10 – Mười Pháp – Phẩm Hộ Trì | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Chương 10 – Mười Pháp – Phẩm Hộ Trì (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 16. Chương 10 – Mười Pháp – Phẩm Hộ Trì (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT