Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Hướng Dẫn Kinh Hành | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 2. Hướng Dẫn Kinh Hành | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Cách Trình Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 3. Cách Trình Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Cách Thức Trình Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 4. Cách Thức Trình Pháp | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Tầm Quan Trọng Của Việc Quan Sát Đối Tượng Chính | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 5. Tầm Quan Trọng Của Việc Quan Sát Đối Tượng Chính | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Hướng Dẫn Quán Thân | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 6. Hướng Dẫn Quán Thân | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Hướng Dẫn Quán Tâm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 7. Hướng Dẫn Quán Tâm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. 5 Yếu Tố Cần Biết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 8. 5 Yếu Tố Cần Biết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Ngũ Uẩn Thủ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 10. Ngũ Uẩn Thủ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Nội Xứ Và Ngoại Xứ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 11. Nội Xứ Và Ngoại Xứ | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Kinh Chánh Kiến | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 12. Kinh Chánh Kiến | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Kinh Song Tầm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 13. Kinh Song Tầm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. 5 Điều Quán Tưởng | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 14. 5 Điều Quán Tưởng | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Kinh Tùy Phiền Não (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 15. Kinh Tùy Phiền Não (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Tùy Phiền Não (2) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 16. Kinh Tùy Phiền Não (2) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 17. Kinh Tùy Phiền Não (3) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

Videos 17. Kinh Tùy Phiền Não (3) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT