Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Lời Nói Đầu & Mục Lục

  PHÁP NHẪN-NẠI   (KHANTIDHAMMA)       TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP     (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA)     NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp-hạnh Nhẫn-nại Ba-la-mật Bậc Hạ (khantipāramī) & Bậc Trung (khanti Upapāramī) 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật  Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng đối với 3 hạng Đức-Bồ-tát: 

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp-hạnh Nhẫn-nại Ba-la-mật Bậc Thượng (khantiparamatthapāramī)

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng (Khantiparamatthapāramī)  Tích Khantivādījātaka  này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm vị đạo-sĩ Kuṇḍala, tạo

ĐỌC BÀI VIẾT