THƯ VIỆN THERAVĀDA

Thư Viện Kinh Điển Tam Tạng Pāli Các Ngôn Ngữ Khác Nhau

Tipiṭaka Roman # 1

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Roman

Tipiṭaka English # 2

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Tiếng Việt

Tipiṭaka Tiếng Việt # 3

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Tiếng Việt

Tipiṭaka Myanmar # 4

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Myanmar

Tipiṭaka Thai # 5

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Thai

Tipiṭaka Sinhala # 6

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Sinhala

Tipiṭaka Cyrillic # 7

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Cyrillic

Tipiṭaka Devanagari # 8

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Devanagari

Tipiṭaka Gujarati # 9

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Gujarati

Tipiṭaka Kannada # 10

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Kannada

Tipiṭaka Malayalam # 11

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Malayalam

Tipiṭaka Tamil # 12

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Tamil

Tipiṭaka Telugu # 13

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Telugu

Tipiṭaka Bengali # 14

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Bengali

Tipiṭaka Gurmukhi # 15

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Gurmukhi

Tipiṭaka Khmer # 16

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Khmer

Tipiṭaka Tibetan # 17

Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka bản Chánh Văn Mūla, cùng với các tài liệu Chú Giải Aṭṭhakathā, Phụ Chú Giải Tīkā, Tham Khảo Thêm Añña bằng ngôn ngữ Tibetan