4- Bát-giới Uposathasīla & Bài Kinh Uposathasīlasutta

4- Bát-giới Uposathasīla Phàm tất cả mọi người tại-gia đều phải giữ gìn ngũ-giới gọi là thường-giới (niccasīla) và giữ

ĐỌC BÀI VIẾT

Tam Học – Sīla Sikkhā (giới Học), Samādhi Sikkhā (định Học) Và Paññā Sikkhā (tuệ Học)

TAM HỌC Trước khi nói về năm ‘chi tinh cần’ (Padhāniyaṅga), bạn có biết giáo pháp của Đức Phật là

ĐỌC BÀI VIẾT

Phật Pháp Giảng Giải – Chương II – Những Bài Giảng Ðặc Biệt Liên Quan Ðến Giới (Sila)

CHƯƠNG II NHỮNG BÀI GIẢNG ÐẶC BIỆT LIÊN QUAN ÐẾN GIỚI (SÌLA) Bài 11: ÐẠO PHẬT Ở MIẾN ÐIỆN Tại

ĐỌC BÀI VIẾT

Quyển 3: Pháp Hành Giới – Chương V: Pháp-hành Giới (sīlācāra)

CHƯƠNG V: PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA) Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo gồm có 2 chương: chương III: Ân-đức Tam-bảo và chương IV: Quy-y

ĐỌC BÀI VIẾT