Bát Chánh Đạo, Pháp Hành Trung Đạo – Tỳ Kheo Hộ Pháp

Pháp-Hành-Trung-Đạo (Majjhimāpaṭipadā) Pháp-hành-trung-đạo (Majjhimāpaṭipadā) là một pháp-hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta:([1]) Kinh Chuyển-Pháp-Luân mà Đức-Phật thuyết giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) Lời Nói Đầu Nhân dịp đêm rằm

ĐỌC BÀI VIẾT

Lễ Dâng Y Kathina Là Gì & Ý Nghĩa Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng

ĐỌC BÀI VIẾT

Hộ Pháp Tỳ-khưu | Tiểu Sử Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp Dhammarakkhita Nhận Danh Hiệu Aggamaha Pandita

Ngài Đại Trưởng Lão Tỳ Khưu Hộ Pháp đón nhận danh hiệu cao quý Aggamaha Pandita – Bậc Đại Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Lời Nói Đầu – Tỳ Khưu Hộ Pháp

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑA-KUSALA) TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP Lời Nói Đầu Tái bản lần thứ nhì “Quyển V: Phước-Thiện”có sửa và bổ sung,

ĐỌC BÀI VIẾT