Phước Thiện – Lời Nói Đầu – Tỳ Khưu Hộ Pháp

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑA-KUSALA) TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP Lời Nói Đầu Tái bản lần thứ nhì “Quyển V: Phước-Thiện”có sửa và bổ sung,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Giải Nghĩa Phước Thiện & Tóm Lược Sách

PHƯỚC-THIỆN (Puñña-Kusala) Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã được trình bày xong trong quyển IV của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Giải Thích – Phước Thiện Bố Thí (dānakusala)

Phần Giải Thích 1- PHƯỚC-THIỆN BỐ-THÍ (Dānakusala) Dānakusala: Phước-thiện bố-thí: Định-nghĩa Dāna: Dīyati etenāti dānaṃ: Thí-chủ bố-thí với tác-ý tâm-sở

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Cúng Dường Tấm Choàng – Tích Bà-la-môn Cūḷekasāṭaka

Phước-thiện bố-thí cúng dường tấm choàng Tích Bà-la-môn Cūḷekasāṭaka Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Vật Thực – Tích Bhikkhādāyakavimāna

Phước-thiện bố-thí vật thực Tích Bhikkhādāyakavimāna Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Veḷuvana gần kinh-thành Rājagaha. Khi ấy,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Cốc Lá – Tích Ngài Trưởng-lão Kuṭidāyakatthera

Phước-thiện bố-thí cốc lá Tích Ngài Trưởng-Lão Kuṭidāyakatthera Ngài Trưởng-lão Kuṭidāyaka(1) thuật lại chuyện tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão tạo phước-thiện

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Thuốc Trị Bệnh – Tích Ngài Trưởng-lão Bākula

Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh Tích Ngài Trưởng-lão Bākula Ngài Trưởng-lão có tên Bākula bởi Ngài trưởng thành trong 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Cho Quả Hiện-tại

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại Phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp nếu có cơ hội thì cho

ĐỌC BÀI VIẾT

Tác-ý Trong Phước-thiện Bố-thí (cetanādāna) – 1. Năng Lực Của Pubbacetanā

Tác-ý trong phước-thiện bố-thí (cetanādāna) Phước-thiện bố-thí có được phước-thiện vô lượng, có được quả báu vô lượng do cetanā

ĐỌC BÀI VIẾT

Tác-ý Trong Phước-thiện Bố-thí (cetanādāna) – 2. Năng Lực Của Muñcacetanā

Mỗi thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện bố-thí ấy có vai trò quan trọng thành tựu mỗi

ĐỌC BÀI VIẾT

Tác-ý Trong Phước-thiện Bố-thí (cetanādāna) – 3. Năng Lực Của Aparacetanā

3- Năng lực của aparacetanā Trong 2 thời-kỳ tác-ý: thời-kỳ pubbacetanā: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo

ĐỌC BÀI VIẾT

Người Thiện-trí Tạo Phước-thiện Bố-thí Có 5 Pháp

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp 1- Saddhadāna: Bố-thí với đức-tin trong sạch Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Trong Phật-giáo Và Ngoài Phật-giáo

Phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo Tích thiên-nam Aṅkura và thiên-nam Indaka Vị thiên-nam Aṅkura và vị thiên-nam Indaka

ĐỌC BÀI VIẾT