Bát Chánh Đạo, Pháp Hành Trung Đạo – Tỳ Kheo Hộ Pháp

Pháp-Hành-Trung-Đạo (Majjhimāpaṭipadā) Pháp-hành-trung-đạo (Majjhimāpaṭipadā) là một pháp-hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta:([1]) Kinh Chuyển-Pháp-Luân mà Đức-Phật thuyết giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Tường Giải Về Bát Thánh Đạo

TƯỜNG GIẢI VỀ BÁT THÁNH ĐẠO Ở phần trước chúng tôi chỉ nêu lên những đầu đề của Trung Đạo,

ĐỌC BÀI VIẾT