Videos 1. Tương Ưng Nhân Duyên _ Phẩm Phật-đà | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 1. Tương Ưng Nhân Duyên _ Phẩm Phật-Đà | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Đồ Ăn | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 2. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Đồ Ăn | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Mười Lực | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 3. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Mười Lực | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Kalarakhattiya | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 4. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Kalarakhattiya | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Gia Chủ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 5. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Gia Chủ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Cây | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 6. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Cây | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm 1 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 7. Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm 1 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm 2 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 8. Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm 2 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Tương Ưng Nhân Duyên -phẩm Sa-môn, Bà-la-môn| Ngài Thích Minh Châu Dịch -tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 9. Tương Ưng Nhân Duyên -Phẩm Sa-Môn, Bà-la-Môn| Ngài Thích Minh Châu Dịch -Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Trung Lược | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 10. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Trung Lược | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Tương Ưng Minh Kiến | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 11. Tương Ưng Minh Kiến | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Tương Ưng Giới – Phẩm Sai Biệt | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 12. Tương Ưng Giới – Phẩm Sai Biệt | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Tương Ưng Giới – Phẩm Thứ Hai | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 13. Tương Ưng Giới – Phẩm Thứ Hai | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Tương Ưng Giới – Phẩm Nghiệp Đạo | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 14. Tương Ưng Giới – Phẩm Nghiệp Đạo | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Tương Ưng Giới | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2 – Thiên Nhân Duyên

Videos 15. Tương Ưng Giới | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2 – Thiên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Tương Ưng Vô Thỉ – Phẩm Thứ Nhất | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 16. Tương Ưng Vô Thỉ – Phẩm Thứ Nhất | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT