Videos 1. Phẩm Hình Phạt (kammakaraṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 1. Phẩm Hình Phạt (Kammakaraṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Tranh Luận (adhikaraṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 2. Phẩm Tranh Luận (Adhikaraṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Người Ngu (bālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 3. Phẩm Người Ngu (Bālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Tâm Thăng Bằng (samacittavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 4. Phẩm Tâm Thăng Bằng (Samacittavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Hội Chúng (parisavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 5. Phẩm Hội Chúng (Parisavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Người (puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 6. Phẩm Người (Puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Lạc (sukhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 7. Phẩm Lạc (Sukhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Tướng (sanimittavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 8. Phẩm Tướng (Sanimittavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Các Pháp (dhammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 9. Phẩm Các Pháp (Dhammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Kẻ Ngu (bālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 10. Phẩm Kẻ Ngu (Bālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm Các Hy Vọng (āsāduppajahavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 11. Phẩm Các Hy Vọng (Āsāduppajahavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Hy Cầu (āyācanavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 12. Phẩm Hy cầu (Āyācanavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Phẩm Bố Thí (dānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 13. Phẩm Bố Thí (Dānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phẩm Đón Chào (santhāravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 14. Phẩm Đón Chào (Santhāravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Phẩm Nhập Định (samāpattivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 15. Phẩm Nhập Định (Samāpattivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Phẩm Phẫn Nộ (kodhapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 16. Phẩm Phẫn Nộ (Kodhapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT