Pháp Hạnh Ba La Mật 1 – Lời Nói Đầu

QUYỂN VI PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 (PARAMĪ) TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITABHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA) Lời Nói Đầu (Tái bản lần thứ nhất, có sửa

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 1 – Phần 3

Phần 3 2- Đức-Bồ-Tát Độc-Giác (Paccekabodhisatta) Đức-Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát ấy gọi là

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 1 – Phần 12

Phần 12 1.2- Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật Bậc Trung (Dāna Upapāramī) Tích Sivijātaka (Xi-wi-cha-tá-ká) Tích Sivijātaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 1 – Phần 13

Phần 13 1.3- Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật Bậc Thượng (Dānaparamatthapāramī) – Tích Sasapaṇḍitajātaka (Xá-xá-păn-đí-tá-cha-tá-ká) Tích Sasapaṇḍitajātaka Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 1 – Phần 14

Phần 14 2 – Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật có 3 bậc: 2.1 – Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc

ĐỌC BÀI VIẾT