Videos 1. Phẩm Tài Sản (dhanavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 1. Phẩm Tài Sản (Dhanavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Tuỳ Miên (anusayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 2. Phẩm Tuỳ Miên (Anusayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Vajji (vajjisattakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 3. Phẩm Vajji (Vajjisattakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Chư Thiên (devatāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 4. Phẩm Chư Thiên (Devatāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Đại Tế Đàn (mahāyaññavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 5. Phẩm Đại Tế Đàn (Mahāyaññavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Không Tuyên Bố (abyākatavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 6. Phẩm Không Tuyên Bố (Abyākatavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Đại Phẩm (mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 7. Đại Phẩm (Mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Về Luật (vinayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7

Videos 8. Phẩm Về Luật (Vinayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp (samaṇavagga, Āhuneyyavagga, Rāgapeyyāla)

Videos 9. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp (Samaṇavagga, Āhuneyyavagga, Rāgapeyyāla)     TĂNG CHI BỘ KINH PHẦN 7 – NĂM

ĐỌC BÀI VIẾT