Videos 11. Chuẩn Bị Trước Khi Ngồi Thiền |chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán -ngài Thiền Sư Henepola Guranayana

Videos 11. Chuẩn Bị Trước Khi Ngồi Thiền |Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán -Ngài Thiền Sư Henepola Guranayana  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Những Khó Khăn Trong Lúc Ngồi Thiền |chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán-thiền Sư Henepola Guranayana

Videos 12. Những Khó Khăn Trong Lúc Ngồi Thiền |Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán-Thiền Sư Henepola Guranayana    

ĐỌC BÀI VIẾT