Videos 1. Kinh Devadaha (devadahasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 1. Kinh Devadaha (Devadahasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Kinh Năm Và Ba (pañcattayasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 2. Kinh Năm Và Ba (Pañcattayasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Kinh Nghĩ Như Thế Nào (kintisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 3. Kinh Nghĩ Như Thế Nào (Kintisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Kinh Làng Sāma (sāmagāmasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 4. Kinh Làng Sāma (Sāmagāmasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Kinh Thiện Tịnh (sunakkhattasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 5. Kinh Thiện Tịnh (Sunakkhattasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Bất Động Lợi Ích (āneñjasappāyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch -kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 6. Bất Động Lợi Ích (Āneñjasappāyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch -Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Kinh Gaṇaka-moggallāna (gaṇakamoggallānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 7. Kinh Gaṇaka-Moggallāna (Gaṇakamoggallānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Kinh Gopaka-moggallāna (gopakamoggallānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 8. Kinh Gopaka-Moggallāna (Gopakamoggallānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trung Bộ Phần 3     BỘ VIDEOS KINH

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Đại Kinh Mãn Nguyệt (mahāpuṇṇamasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 9. Đại Kinh Mãn Nguyệt (Mahāpuṇṇamasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (cūḷapuṇṇamasutta) |ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 10. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Cūḷapuṇṇamasutta) |Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trung Bộ Phần 3     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Kinh Bất Đoạn (anupadasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 11. Kinh Bất Đoạn (Anupadasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Kinh Sáu Thanh Tịnh (chabbisodhanasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 12. Kinh Sáu Thanh Tịnh (Chabbisodhanasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Kinh Chân Nhân (sappurisasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 13. Kinh Chân Nhân (Sappurisasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Kinh Nên Hành Trì & Không Nên Hành Trì (sevitabbāsevitabbasutta)

Videos 14. Kinh Nên Hành Trì & Không Nên Hành Trì (Sevitabbāsevitabbasutta)     BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Kinh Đa Giới (bahudhātukasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 15. Kinh Đa Giới (Bahudhātukasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Thôn Tiên (isigilisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3

Videos 16. Kinh Thôn Tiên (Isigilisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT